§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen for Oplysning Om komplementær Kræftbehandling i Danmark
Forkortes til FOOKiD.

Hjemmesidens adresse er: www.fookid.dk

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at oplyse kræftramte om behandlingsmuligheder i ind- & udland.
Foreningens skal aktivt medvirke til at oplyse sundhedsfaglige, sundhedsmyndigheder og andre interessenter indenfor sundhedsområdet i Danmark om behandlingsmuligheder i ind- & udland.

Foreningen arbejder ud fra en overbevisning om at kræftramte har krav på oplysning om valide behandlingsmuligheder i ind- & udland, uanset evidensgrad.

Foreningen arbejder aktivt for at samle den eksisterende information om behandlingsmuligheder i ind- & udland og etablere et nationalt og internationalt informationscenter på internettet.

Foreningen arbejder for at skabe åbenhed og debat omkring kræftbehandlings resultater og bivirkninger.

Foreningen arbejder for at skabe muligheder for forskning i komplementær behandling.
Foreningen er en uafhængig og selvstændig forening. Den skal forblive uafhængig, organisatorisk som økonomisk, af kommercielle interesser.

Foreningen ønsker at samarbejde med andre selvhjælpsorganisationer evt. internationale grupper og andre foreninger med lignende mål.

 

§ 3 Medlemskab

Alle, som kan gå ind for foreningens formålsparagraf, kan blive medlem. Som medlem tegner man sig for 1 år ad gangen.

Kun fuldgyldige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og kan indgå i bestyrelsen.
Alle typer medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

 

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling finder sted senest i april måned og skal indkaldes med mindst tre ugers varsel pr. mail/post. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som skal bestå af 5 medlemmer. Formanden vælges for et år. Øvrige 4 medlemmer vælges for to år, således at halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter for et år ad gangen.
Desuden vælges 1 intern revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som et minimum omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og eventuelt 2 stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 9. Valg af intern og ekstern revisor.
 10. Valg af suppleanter.
 11. Eventuelt.

 

§ 5 Generalforsamlings ledelse

Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Spørgsmål vedrørende afstemningsprocedurer afgøres af generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.
Bestyrelsens beretning skal foreligge skriftligt.

På generalforsamlingen har alle fuldgyldige medlemmer én stemme. Stemme kan afgives efter skriftlig fuldmagt. Dog kan et tilstedeværende medlem højst repræsentere to stemmer inkl. sin egen.

Alle personvalg skal foretages ved skriftlig afstemning, hvis mindst en af de stemmeberettigede ønsker det.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 5 ugers varsel ved e-mail eller brev til medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling afvikles som den ordinære – dog kan den ordinære dagsorden udelades.

 

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan godkende ændringen.

Ved ændring af § 2 og § 3 indkaldes desuden til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslagene endelig vedtages. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter den obligatoriske.

 

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med minimum næstformand og kasser. Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens (eller ved dennes fravær næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen afholder mindst ét møde i kvartalet. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være til stede, desuden skal enten formanden eller næstformanden være til stede.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden.

Bestyrelsen kan ikke ansætte fastlønnet medhjælp uden generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen kan dog købe specifikke ydelser. Alt foreningsarbejde udført af bestyrelsen er ulønnet, dog kan formanden honoreres. Alle udlæg i forbindelse med aftalt foreningsarbejde refunderes.

 

§ 9 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan i enighed udstede prokura til enkeltpersoner.

 

§ 10 Økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes af kassereren og- eller ekstern bogholder og der foretages stikprøvekontrol.
Foreningens økonomi hviler på frivillige bidrag, tilskud, pengegaver, brugerbetaling, fondsmidler, indtægtsgivende virksomhed samt kontingentindtægter.
Medlemmerne hæfter ikke økonomisk for foreningens dispositioner.
Foreningen kan ikke stifte gæld.

 

§ 11 Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål eller skader foreningens omdømme. En eksklusion kan prøves ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 12 Opløsning

Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger ved 2/3 stemmeflerhed. Foreningens formue overgår da til en fond med det formål at oplyse kræftpatienter.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. april 2019

 

Torben Nielsen
Formand